Podporni program izobraževanja

Pouk osnovnošolskega izobraževanja izvajajo učitelji OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični v okviru Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. Pouk poteka tako za učence razredne kot tudi predmetne stopnje.

Gre za vzgojno-izobraževalno delo v majhnih skupinah učencev. Na ta način je omogočeno, da učenec kljub zdravstvenim težavam in zdravljenju ohranja svojo primarno, socialno vlogo, vlogo učenca. Izobraževanje mu zagotavlja priložnosti za učenje, za pridobivanje znanja in veščin, omogoča mu ohranjanje in navezovanje stikov z vrstniki, doživljanje uspeha, razvijanje samostojnosti, soustvarjanja in sodelovanja z okoljem. Vključenost bolnega učenca v vzgojno-izobraževalno delo pomembno prispeva tako h krepitvi njegove samozavesti kot k izboljšanju njegove samopodobe, ki ju bolezen praviloma krni.

Cilji

Cilji vzgojno-izobraževalnega dela in prilagoditve v bolnišničnih oddelkih so:

  • učencu omogočiti nepretrganost vzgojno-izobraževalnega dela bolezni oz. težavam navkljub,
  • prepoznati učenčeva močna področja in mu tudi tako omogočiti, da bo krepil svojo samopodobo in samozavest ter lažje ohranjal življenjsko perspektivo,
  • omogočati učencu usvajanje znanja in doseganje potrebnih standardov znanja pri pouku,
  • poiskati, preizkušati in oblikovati optimalne individualizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela za bolnega učenca,
  • prepoznati morebitne učne težave (nastale kot posledica bolezni oziroma zdravljenja) pri bolnem učencu, mu nuditi ustrezno strokovno pomoč,
  • ustvariti pogoje in načine dela za premagovanje občutkov osamljenosti, izgubljenosti, strahu ter tesnobe pri bolnem, obolelem in hospitaliziranem učencu,
  • ustvarjati pogoje za osmislitev učenčevih dni v bolnišnici,
  • omogočiti učencu čim boljše vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo v njegovi šoli.

Smernice za delo so posredovane z matične šole učenca, zato se pri načrtovanju pouka ravnamo po njih, in sicer na individualni ravni. Ocenjevanje znanja poteka po potrebi oziroma glede na usmeritve matičnih šol.

Pri pouku v bolnišničnih oddelki se uporabljajo gradiva oz. potrjeni učbeniki, ki so zbrani v spletnem Katalogu učbenikov na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Kontakti

Zdravnik:
Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov dobite od ponedeljka do petka od 13.30 – 14.30 ure.

Fizioterapija:

fizioterapija@czbo.si

Delovna terapija:

delovna.terapija@czbo.si

Psihosocialna služba:

psiholog@czbo.si

Logoped:

logoped@czbo.si